Dochodzenie wierzytelności firmowych

Dochodzenie wierzytelności firmowych

Niezapłacone faktury. Próba polubownego rozwiązania sporu

Przedsiębiorcy prowadzący swoje firmy bardzo często zmagają się z problemem dotyczącym dłużników. Co można zrobić w sytuacji, gdy jest kilka niezapłaconych faktur? Oczywiście warto przed wszczęciem postępowania sądowego, podjąć próbę polubownego rozwiązania sprawy. Popularne są obecnie tzw. alternatywne metody rozwiązania sporów, w tym na przykład mediacja. W tym konkretnym przypadku, czyli gdy mamy do czynienia z niezapłaconą fakturą na rzecz firmy, warto zwrócić się z wezwaniem do dobrowolnego uregulowania należności. Dopiero po bezskutecznym wezwaniu dłużnika (brak zapłaty należnej kwoty pieniężnej), można sporządzić pozew.

Wszczęcie postępowania sądowego

W pozwie należy w pierwszej kolejności w sposób prawidłowy oznaczyć strony procesu (powód, pozwany, wszelkie dane adresowe oraz identyfikacyjne, w tym numer NIP lub numer REGON, ewentualnie numer KRS). Następnie należy wskazać wartość przedmiotu sporu, czyli o jaką kwotę występujemy z roszczeniem o zapłatę. W zależności od wysokości wartości przedmiotu sporu, inaczej będzie kształtować wysokość opłaty sądowej od pozwu, która ponoszona jest przez stronę powodową. Ponadto w uzasadnieniu pozwu należy w sposób szczegółowy opisać stan faktyczny oraz tym samym wskazać na podstawę prawną żądania. Do pozwu powód powinien załączyć dokumenty potwierdzające zarówno wysokość, jak i zasadność danego roszczenia. Na przykład może to być rachunek, faktura, zawarta umowa. Co więcej, można również wnioskować o przesłuchanie świadków (wskazać należy imiona, nazwiska oraz adresy zamieszkania świadków), ale również o przesłuchanie powoda w charakterze strony.

Nadanie klauzuli wykonalności

Po uprawomocnieniu się nakazu zapłaty wierzyciel może wystąpić ze stosownym wnioskiem do sądu o nadanie klauzuli wykonalności. Dopiero nakaz zapłaty zaopatrzony w postanowienie w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności stanowi tytuł wykonawczy, a co za tym idzie może stanowić podstawę wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko określonemu dłużnikowi.

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Na podstawie określonego tytułu wykonawczego, firma (wierzyciel) może wystąpić na drogę postępowania egzekucyjnego do komornika. Kwota jest wówczas egzekwowana z majątku dłużnika, jego wynagrodzenia za pracę, rachunków bankowych, świadczeń emerytalno – rentowych, wierzytelności, czy też innych praw majątkowych. Możliwa jest również egzekucja prowadzona z nieruchomości stanowiącej własność dłużnika.

Dodaj komentarz