Jak wyglądają badania medycyny pracy?

Jak wyglądają badania medycyny pracy?

Każdy pracownik, zarówno ten który dopiero zaczyna pracę, jak i ten, który pracuje w danej firmie od dłuższego czasu musi w pewnym momencie udać się na obowiązkowe badania. Badania medycyny pracy jak wyglądają, czemu służą i jak często należy je wykonywać dowiesz się z poniższego tekstu.

Badania medycyny pracy wykonuje się w celu sprawdzenia, czy pracownik posiada odpowiednie predyspozycje do wykonywania dotychczasowej pracy lub podjęcia nowych obowiązków. Badania powinny być dostosowane do zawodu, jaki będzie bądź jest wykonywany przez zgłaszających się do lekarza pracowników. Zdarza się, że badania nie kończą się wyłącznie na wizycie u lekarza medycyny pracy. Niekiedy potrzebne jest także przeprowadzenie badań przez okulistę, psychologa, laryngologa czy neurologa. To czy zostaniemy skierowani do innych specjalistów zależy od rodzaju wykonywanej pracy i środowiska w jakim wykonujemy lub planujemy wykonywać swoje zawodowe obowiązki.

Badania medycyny pracy jak wyglądają?

Wizyta poza wykonaniem podstawowych badań przez lekarza medycyny pracy, takich jak osłuchanie klatki piersiowej czy zmierzenie ciśnienia krwi głównie opiera się na rozmowie.

W przypadku badań wstępnych lekarz może zapytać nie tylko o rodzaj pracy, którą chcemy podjąć. Najprawdopodobniej przeprowadzi on wywiad, w którym będziemy musieli powiedzieć o przyjmowanych lekach, ewentualnych wypadkach czy chorobach przewlekłych. Może także zapytać o choroby występujące u członków najbliższej rodziny.

Badania okresowe są natomiast wykonywane u osób, które już pracują. Podczas wizyty lekarz medycyny pracy sprawdza, czy wykonywane przez nas obowiązki i środowisko w jakim pracujemy nie wpłynęły negatywnie na nasze zdrowie. Po przeprowadzonym wywiadzie podejmuje on decyzję, czy możemy kontynuować pracę i wystawia odpowiednie zaświadczenie. Badania okresowe odbywają się co 1-5 lat.

Podobnie jest w przypadku badań kontrolnych

Z tym, że podchodzą do nich pracownicy, którzy z powodu niedyspozycji nie pracowali przez ponad 30 dni. Najczęściej są to pracownicy, którzy przebywali na zwolnieniu lekarskim. Badania medycyny pracy jak wyglądają w tym przypadku? Jak zawsze opierają się głównie na wywiadzie i ewentualnych badaniach kontrolnych u specjalistów innych dziedzin. Badania te mają na celu sprawdzenie, czy, np. po przebytej chorobie lub wypadku jesteśmy zdolni do powrotu na dane stanowisko. Jeśli nie ma żadnych przeciwwskazań otrzymamy odpowiednie zaświadczenie, potwierdzające naszą zdolność do kontynuowania pracy.

Jak wspomniano na początku badania medycyny pracy są obowiązkowe. Zarówno osoba, która chce rozpocząć pracę, jak i ta która jest już na danym stanowisku zatrudniona musi się na nie udać. Bez wizyty u lekarza medycyny pracy nie otrzymamy odpowiedniego zaświadczenia. Z kolei bez niego nie zostaniemy przyjęci przez żadnego pracodawcę.

Procedura odwoławcza od decyzji lekarza medycyny pracy

Może się zdarzyć, że lekarz medycyny pracy uzna nas za niezdolnych do pracy na określonym stanowisku, ale my nie zgadzamy się z tą decyzją. Na szczęście istnieje w takich sytuacjach procedura odwoławcza. Może ją rozpocząć w terminie 7 dni od otrzymania niesatysfakcjonującego orzeczenia zarówno pracownik, jak i pracodawca. Odwołanie należy złożyć na piśmie, wraz z jego wyczerpującym uzasadnieniem, do lekarza, od którego decyzji się odwołujemy. On jest z kolei prawnie zobligowany do przekazania go wraz z całą niezbędną dokumentacją do odpowiedniego organu odwoławczego. Następnie w ciągu 14 to właśnie ten organ przeprowadza kolejne badania, od których wyniku nie można się już nigdzie odwołać.

Kto płaci za badania medycyny pracy?

Dobrze wiedzieć badania medycyny pracy jak wyglądają, ale warto mieć także pojęcie jak wygląda to od strony finansowej. Na badania medycyny pracy kieruje, a także opłaca się, pracodawca. Nie może on wymagać od pracownika pokrycia kosztów badania, a także powinien zwrócić mu koszt dojazdu na nie, jeśli odbywały się w innej miejscowości. Jeśli jest to możliwe, powinny one mieć miejsce w czasie pracy. Koszt, który ponosi firma zależy między innymi, jaki zakres badań trzeba było wykonać: kilkadziesiąt złotych to cena podstawowego badania lekarskiego, ale jak już wcześniej wspomniano wielu musi przejść jeszcze przez na przykład badanie wzroku.

Czy są wyjątki od konieczności zrobienia badań wstępnych?

Badania medycyny pracy jak wyglądają dla osób, które mają jeszcze ważne orzeczenie. Otóż są określone sytuacje, które pozwalają uniknąć obowiązku wykonywania nowych badań. Jeśli w czasie 30 dni od zakończenia poprzedniego stosunku pracy nawiązaliśmy nowy, a nasze poprzednie badania medycyny pracy są wciąż aktualne, nie musimy robić kolejnych. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, kiedy obowiązki w poprzednim miejscu zatrudnienia pokrywają się z tymi, które będziemy wykonywać w nowej pracy. Na taką ulgę nie mają jednak co liczyć osoby, których zawody uznawane są za szczególnie niebezpieczne.

Czy orzeczenie może przedterminowo stracić ważność?

Jeśli nasze orzeczenie o możliwości pracy na danym stanowisku jest jeszcze ważne, nawet jeśli termin ten wynosi kilka lat, w szczególnych okolicznościach może być i tak wymagane otrzymanie nowego. W przypadku znacznego pogorszenia się stanu zdrowia, który mógłby uniemożliwiać dalszą pracę w danym zawodzie pracodawca ma możliwość ponownego skierowania pracownika na badania medycyny pracy, nawet jeśli poprzednie wciąż są ważne.

Nasze predyspozycje zdrowotne są niezwykle istotne, ponieważ to głównie od nich zależy, czy będziemy mogli wykonywać daną pracę. Bez potwierdzenia zdolności do pracy przez lekarza pracodawca ma pełne prawo odmówić nam zatrudnienia.

Dodaj komentarz