Rachunkowość w Twojej firmie

Rachunkowość w Twojej firmie

Rachunkowość odgrywa podstawową rolę w każdej jednostce gospodarczej jako główne ogniwo systemu kontroli wewnętrznej, niezbędne źródło informacji dla jednostki oraz instytucji wewnętrznych i zewnętrznych, ponadto stanowi wiarygodny instrument kontroli wewnętrznej.

Istnieją liczne i ścisłe związki organizacji kontroli wewnętrznej oraz funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej z organizacją, metodami i techniką rachunkowości, jak ścisłe powiązania ze sprawozdawczością finansową w każdej jednostce gospodarczej.

Zadania kontroli wewnętrznej mogą być dobrze realizowane tylko wtedy, jeżeli prawidłowo jest realizowana polityka rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w jednostce. Celem kontroli jest zapewnienie bieżącej, rzetelnej i prawidłowej rachunkowości. Rachunkowość tworzy niezbędne warunki i dostarcza informacji do kontroli majątku, kapitałów, ewidencji dochodów i kosztów uzyskania przychodów, strat i zysków oraz wyniku finansowego. Dobrze zorganizowana kontrola wewnętrzna zapewnia prawidłową ewidencję księgową i sprawozdawczość finansową.

Rachunkowość sama w sobie powinna stanowić pewien wypracowany przez wiele lat samoistny, kompleksowy, zwarty, samoczynny, skuteczny i dobrze zorganizowany system kontroli poszczególnych operacji gospodarczych, aktywów i pasywów oraz wyniku finansowego jednostki (przedsiębiorstwa).

Ze względu na liczne powiązania systemu rachunkowości z systemem kontroli wewnętrznej, biegli rewidenci oraz doradcy podatkowi badają i oceniają funkcjonowanie kontroli wewnętrznej z jednoczesnym badaniem prawidłowości rachunkowości, jej wpływu na jakość rocznego sprawozdania finansowego, oraz prawidłowość rozliczeń podatkowych.

W systemie kontroli wewnętrznej istotne zadania spełniają służby finansowo-księgowe, rachunkowość i sprawozdawczość finansowa.

Wewnętrzna kontrola wymaga od służb finansowo-księgowych szerokiego zakresu działań i wynika z kontrolnych i informacyjnych funkcji rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej w każdym przedsiębiorstwie. Rachunkowość jest najstarszym systemem ewidencji gospodarczej i kontroli wewnętrznej. Stanowi ona kompleksowy i zwarty system chronologicznego i systematycznego gromadzenia, dokumentowania, przetwarzania i prezentacji danych finansowo-ekonomicznych. W rachunkowości wykorzystuje się wypracowane przez wiele lat zasady i metody ewidencji, kontroli, reguł postępowania i dokumentowania operacji gospodarczych, procedury kontrolno-rewizyjne, nowoczesną technikę komputerową do wprowadzania, przetwarzania i kontroli wyników przetwarzanych danych. Nowoczesna rachunkowość umożliwia w sposób systematyczny, ciągły i wiarygodny rejestrację kosztów i dochodów, strat i zysków, wyników finansowych oraz stanu i zmian składników majątkowych (aktywów) i źródeł ich finansowania (pasywów).

Dodaj komentarz