Zarządzanie zasobami ludzkimi. Czym zajmuje się dział HR w firmie.

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Czym zajmuje się dział HR w firmie.

Zarządzanie zasobami ludzkimi, stało się obecnie dziedziną ważną dla wielu osób i mającą często decydujące znaczenie jeśli chodzi o wybór strategii preferowanej przez daną firmę czy też przedsiębiorstwo. Kapitał ludzki, to jedno z podstawowych zagadnień dla organizacji pracy korporacji, fabryk czy producentów zajmujących się sprzedażą masową.

Ale nie tylko. Związane z zarządzaniem personelem pojęcia, mają też duże znaczenie dla drobnych i funkcjonujących kooperatywnie przedsiębiorstw. Wokół zagadnienia zasobów ludzkich (ZL), rozwinęła się cala dziedzina polityki, nazywana powszechnie, zarządzaniem zasobami ludzkimi (ZZL). Określa ona cele, metody oraz wyzwania, jakie powinno spełniać każde prawidłowo działające przedsiębiorstwo. Przez zasoby ludzkie (human resources – HR) rozumiemy: wiedzę, umiejętności, doświadczenie oraz postawy. Pojęcie to wywodzi się pierwotnie z nauk społecznych i w oparciu o rozumienie definicji zasobów ludzkich zgodnie z zasadami ekonomii, jest jednym z trzech najważniejszych środków produkcji. Jest to zbiór ludzi, którzy tworzą siłę roboczą organizacji, sektora biznesowego, przemysłu lub gospodarki.

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W PERSPEKTYWIE KADR I PERSONELU.

Dlaczego dzieje się tak, że we współczesnym świecie zasoby ludzkie, w skrócie ZL, mają tak duży wpływ, na wartość i konkurencyjność przedsiębiorstw? Poniżej kilka typowych czynników, które w sposób istotny opisują tą zasadę działania.

W obrębie samego zarządzania zasobami ludzkimi ZZL, rozwinęło się tzw. zarządzanie kadrami, które polega na podejmowaniu działań oraz decyzji, które dotyczą ludzi i personelu, spełniającego się zawodowo w danej firmie. Główne cele zarządzania personelem, to koncentracja na osiąganiu celów organizacji, przy jednoczesnym sprzyjaniu potrzebom pracowników, które powinny wiązać się z ich rozwojem w przedsiębiorstwie. Dział kadr, zajmuje się zarządzaniem zasobami ludzkimi, nadzoruje różne aspekty zatrudnienia dotyczące prawa pracy, standardów zatrudnienia, rozmów kwalifikacyjnych, a nawet zwalniania pracowników.

W tym ujęciu, przedmiotem zainteresowania HR są ludzie, ich możliwości wykonawcze oraz posiadane przez nich zasoby indywidualne. Personel, jest rodzajem podmiotu sprawczego, który ma decydujące znaczenia dla celów jakie stawia sobie firma oraz oni sami, wykazując rodzaj swojego zaangażowania w pracę, osiągane przez organizację wyniki oraz inne czynniki, mogące o tym bezpośrednio decydować. Oczywiście punktem wyjściowym dla HR jest to, iloma pracownikami dysponuje przedsiębiorstwo oraz jakiego typu jakość prezentują oni poprzez wykonywane przez siebie działania i czynności. Zarządzanie kadrami często opiera się o metody i sposoby związane z zagospodarowaniem ich. Co w tym ujęciu oznacza, że osoby zajmujące się działem zarządzania personelem w firmie, odpowiedzialne są za wszystkie działania organizacji skierowane na przyciągnięcie, rozwój i utrzymanie efektywnie działającego zasobu oraz dyspozycyjnej siły roboczej. Zatem gospodarowanie personelem, to rodzaj oddziaływania skoncentrowany na sposobach, metodach i narzędziach, które wpływają na czynnik ludzki i sprawiają, że organizacja efektywnie osiąga, stawiane przed sobą wcześniej cele.

JAKIE ELEMENTY SKŁADAJĄ SIĘ NA CAŁOŚĆ PROCESU ZARZĄDZANIA?

Menedżerowie do spraw zarządzania nadzorują cały cykl związany z każdym aspektem życia pracowników w organizacji. Ich obowiązki obejmują szerokie spektrum działań, takich jak przygotowanie lub aktualizowania dokumentacji zatrudnienia, przenoszenie lub awansowanie pracowników oraz rozwiązywanie z nimi stosunku pracy. Często dział kadr jest również odpowiedzialny za administrowanie płacami, rozliczanie urlopów i chorobowego oraz kontrolę listy płac z uwzględnieniem dodatkowych świadczeń, rozwiązywanie roszczeń ze strony pracowników czy zatwierdzanie faktur.

Jakie elementy składają się na proces zarządzania, prowadzony przez menedżerów działu kadr HR? Po pierwsze jest to planowanie zasobów ludzkich. Polega ono na zaspokajaniu potrzeb kadrowych organizacji, poprzez rekrutacje lub poszukiwanie przyszłych pracowników w odwołaniu do czynników wewnętrznych jak i tych, które związane są bezpośrednio z otoczeniem. Planowanie zasobów ludzkich to również określenie potrzeb personelu, zapewnienie mu równych szans, przeciwdziałanie dyskryminacji, rozwiązywanie problemów z wydajnością i pośrednictwo w sporach.

Kolejny element to sama rekrutacja, która oznacza nabór pracowników, skupiony wokół przygotowania puli kandydatów do pracy zgodnie z planem zasobów ludzkich. Dział kadr, określa czy wykorzystać do określonego zadania, posiadany już przez firmę personel czy zatrudnić nowych pracowników.

Następnym krokiem wykonywanym przez personel zarządzający jest dobór, polegający na wzajemnej wymianie ofert, pomiędzy kandydatem na dane stanowisko, a firmą składająca mu taką propozycję. Przedsiębiorstwo wybiera ewentualnego pracownika, a pracownik podejmuje decyzję o tym, czy podejmie się określonego przez ofertę zadania.

Czwarty etap procesu zarządzania to, wdrożenie i adaptacja pracownika. Odbywa się ona w oparciu o bezkonfliktowe zasady programu, włączenia nowo przyjętych pracowników w ramy prosperującej organizacji.

Dział HR firmy, ocenia efekty pracy informując podwładnych o skuteczności ich pracy, przeprowadza szkolenia pracowników, mające wpłynąć na ich rozwój, utrzymanie lub podwyższenie wydajności oraz nagradza personel w zależności od poziomu jego zaangażowania i motywacji. Aby menedżerowie HR byli skuteczni, muszą rozwijać stale swoje umiejętności interpersonalne.

Dodaj komentarz