Podatek od czynności cywilnoprawnych – kto go zapłaci?

Podatek od czynności cywilnoprawnych – kto go zapłaci?

Każda czynność cywilnoprawna, na przykład zawarcie umowy kupna-sprzedaży, wymaga odprowadzenia odpowiedniego podatku. Niektóre czynności są zwolnione z tego obowiązku. Przed zawarciem umowy warto dowiedzieć się, czy trzeba uiścić podatek, a także która strona umowy ma ten obowiązek.

Czym są czynności cywilnoprawne?

Umowy cywilnoprawne mogą być zawierane przez każdego, kto posiada odpowiednią zdolność do takich czynności. Są to przede wszystkim umowy, które nie są zawierane między podmiotami gospodarczymi. Istnieje wiele rodzajów umów, które objęte są podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Umowę tego typu można zawrzeć z podmiotem, który nie jest objęty podatkiem VAT. Obowiązek zapłacenia podatku pojawia się w chwili, w której zostaje dokonana czynność cywilnoprawna. Zawsze to jedna ze stron jest zobowiązana do uiszczenia odpowiedniej opłaty w Urzędzie Skarbowym. 

Kiedy trzeba zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych?

Wykaz szczegółowych umów, które są objęte obowiązkiem zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych można znaleźć w Ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2001 roku. Takie umowy mogą być zawierane między dwiema lub więcej osobami, które posiadają do tego odpowiednią zdolność prawną. Jeżeli w wyniku zmiany w umowie zwiększa się podstawa opodatkowania, niezbędne jest uiszczenie dodatkowej opłaty. Opodatkowaniu podlegają rzeczy, które znajdują się na terenie Polski lub są wykorzystywane w kraju, a także dobra lub prawa majątkowe znajdujące się za granicą, jeśli miejsce zamieszkania nabywcy mieści się w Polsce, a czynność cywilnoprawna została wykonana na terenie kraju.

Rodzaje umów cywilnoprawnych:

  • Umowa kupna-sprzedaży
  • Wymiana rzeczy i praw majątkowych
  • Umowa pożyczki
  • Umowa darowizny
  • Umowa o podziale spadku
  • Umowa o zniesienie współwłasności
  • Ustanowienie hipoteki
  • Umowa spółki

W przypadku umowy sprzedaży, podatnikiem jest strona kupująca. W sytuacji, gdy dochodzi do zamiany przedmiotów lub praw własności, obie strony muszą zapłacić podatek. W przypadku umowy darowizny, podatnikiem jest strona obdarowywana. W przypadku umowy dożywocia do zapłacenia podatku zobligowany jest nabywca własności. Podczas sporządzania umowy dotyczącej podziału spadku, do uiszczenia podatku zobowiązana jest strona, której w udziale przypada większy udział w masie spadkowej. Przy zawieraniu umowy pożyczki, pożyczkobiorca jest osobą właściwą do zapłacenia należnego podatku.

Podatnik musi samodzielnie obliczyć i uiścić podatek. Można to zrobić w kasie organu podatkowego właściwego dla miejsca zamieszkania lub zawarcia umowy. Niezbędne jest także złożenie odpowiedniego formularza podatkowego. Podatnik ma na to 14 dni od momentu, w którym podpisana została umowa.

Dodaj komentarz