Jak dokonać wpisu do CEIDG?

Jak dokonać wpisu do CEIDG?

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) to rejestr wszystkich osób, które prowadzą w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą. Jest ona jawna i dostępna w Internecie na dedykowanej witrynie. Rejestr prowadzony jest przez ministra właściwego ds. gospodarki, a jego głównym celem jest przejrzystość prowadzenia działalności gospodarczej w naszym państwie – sprzyja ona przede wszystkim bezpieczeństwu obrotu, służy temu zresztą domniemanie prawdziwości wpisanych do niego danych. Wpis do ewidencji jest darmowy, ale jednocześnie obowiązkowy dla każdego nowego przedsiębiorcy, należy również na bieżąco informować odpowiednie organy o zmianie danych zamieszczonych w rejestrze.

Jak złożyć wniosek do CEIDG?

Działalność gospodarczą można legalnie prowadzić w Polsce od momentu złożenia wniosku o wpis do CEIDG. Ów wpis ma charakter deklaratoryjny: organy administracji publicznej nie udzielają obywatelom pozwolenia na prowadzenie biznesu – wynika ona wprost z odpowiednich artykułów Konstytucji. Zadaniem rejestru jest tylko zebrać odpowiednie dane, wpis ma więc charakter zgłoszenia się, a nie prośby o pozwolenie. Wniosek składa się za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej CEIDG, poświadczyć go należy kwalifikowanym podpisem elektronicznym czy też profilem zaufanym. Jest to opcja dogodniejsza dla petenta, ale także dla samej administracji. Formularz na bieżąco informuje składającego o błędach, a więc w praktyce niemożliwe jest złożenie wniosku niepoprawnego. Następnego dnia roboczego, informacje powinny znaleźć się w ogólnodostępnej bazie danych.

Czy można złożyć wniosek tradycyjny?

Trudniejszych, aczkolwiek dopuszczalnym w świetle prawa sposobem jest złożenie tradycyjnego wniosku do urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Wprowadzeniem wniosku do systemu teleinformatycznego zajmuje się wówczas urzędnik. Petent natomiast musi przygotować wniosek, który własnoręcznie podpisze, a także umieści w nim wszystkie dane, o których mówi art. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2296). Jeżeli wniosek będzie z jakiegokolwiek powodu niepoprawny, organ gminy będzie zmuszony wezwać przedsiębiorcę do skorygowania błędu w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Sytuacji takiej należy unikać, ponieważ za prowadzenie działalności gospodarczej bez wpisu do rejestru, grozi odpowiedzialność karna na podstawie Kodeksu wykroczeń: kara ograniczenia wolności lub grzywna.

Dodaj komentarz